28October2020

Računovodstvene usluge

 

 

Propulsion TRAŽI agenciju (sertifikovano pravno lice) za pružanje računovodstvenih usluga u Beogradu za rad sa našim finansijsko-administrativnim timom!

Fondacija Propulsion Fond je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koje se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Fondacija Propulsion Fond je po kategorizaciji mikro preduzeće i u sistemu je PDV-a.

Propulsion u svom poslovanju praktikuje savremena digitalna rešenja, i traži usluge računovodstvene agencije i/ili ovlašćenog računovođe koji prati savremena digitalna rešenja za bezpapirno poslovanje, propisane i usaglašene sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži:

 • – Prikupljanje i knjiženje poslovne dokumentacije na mesečnom nivou uz direktni rad u prostorijama Propulsiona sa timom Finansijsko-administrativnog sektora minimalno jednom sedmično,
 • – Vođenje poslovnih knjiga,
 • – Knjiženje i provera usklađenosti dokumentacije, dnevnih transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima Zakona o deviznom poslovanju, međunarodnih računovodstvenih i finansijskih standarda i u skladu sa MRS/MSFI,
 • – Usaglašavanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa (izvodi iz banaka, primljene i izdate fakture i svi ostali relevantni izveštaji),
 • – Savetovanje i kontrola poslovne dokumentacije,
 • – Obrada knjigovodstvene dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja,
 • – Vođenje registra osnovnih sredstava, evidencija finansijskog knjigovodstva i mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom,
 • – Ažuriranje i vođenje kadrovske evidencije, obračun zarada, naknade zarada i podnošenje poreskih prijava za redovne poreze i doprinose zaposlenih,
 • – Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene radne stanice, sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka),
 • – Obračun i evidencija PDV-a i ostalih poreskih obaveza
 • – Preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva,
 • – Zastupanje pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • – Druge finansijske poslove: obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.,
 • – Izrada specijalnih bilansa,
 • – Izrada biznis planova,
 • – Poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savetovanje,
 • – Elektronsko računovodstvo.
Kvalifikacije
 • – Imate minimum 3 godine radnog iskustva u struci,
 • – Znalački koristite digitalne alate za rad i digitalne računovodstvene programe.
Popunite sledeći formular i pošaljite nam prijavu:

Konkurs traje do ponoći 12.02.2021. godine.

Nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir.

Odabrani koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani.